• Studiemiddag klokken: Muziek en geluid in de openbare ruimte

Studiemiddag klokken: Muziek en geluid in de openbare ruimte

Waar:Pandhof van de Sint-Servaasbasiliek
Prijs:Gratis
Meer info:Klik hier
Tickets:Klik hier
Wanneer:vr 3 september 2021 14:00-17:00u
In zijn Herfsttij der Middeleeuwen geeft de Nederlandse historicus Johan Huizinga een prachtige beschrijving van het klanklandschap van middeleeuwse steden en dorpen. Het geluid van klokken en beiaarden was daarin alomtegenwoordig als middel om te waarschuwen, te vieren en te rouwen. Hoewel hun functie is veranderd, worden we ook vandaag nog omringd door de muziek van beiaarden en het geluid van klokken. Toch is de aanwezigheid van dit klinkend erfgoed in de openbare ruimte niet meer vanzelfsprekend. Overheidsfinanciering voor het in stand houden van klokken en beiaarden staat onder druk en steeds vaker is het gebeier van klokken onderwerp van juridische geschillen. De betekenis van klokken als muziek en geluid in de openbare ruimte staat centraal tijdens een studiedag op 3 september, georganiseerd door het Maastricht Centre for the Innovation of Classical Music van de Universiteit Maastricht (www.mcicm.nl). Aanleiding voor de studiedag is een concert op die dag door philharmonie zuidnederland met onder meer de wereldpremière van de compositie Rublev & Rembrandt geschreven door de Russische componiste Olga Victorova. Daarin verklankt de beiaard de verbinding tussen de (klank)werelden van Nederland en Rusland (www.philharmoniezuidnederland.nl). De studiedag zal plaatsvinden in de Pandhof van de Sint-Servaasbasiliek in Maastricht. Het programma bestaat uit korte lezingen door Karin Bijsterveld (Universiteit Maastricht), Peter Peters (Universiteit Maastricht), Luc Rombouts (stadsbeiaardier Tienen en universiteitsbeiaardier Leuven) en Dyon Scheijen (Adelante Hoensbroek). Beiaardier Frank Steijns en violiste Lin Jong zullen daarnaast een kort concert vanaf de toren van de Sint- Servaasbasiliek geven. Programma: Muzikale introductie: Stadsbeiaardier Frank Steijns en violiste Lin Jong spelen onder meer muziek van tangocomponist Astor Piazzolla Karin Bijsterveld—'De klok en de klepel: Hoe onderzoek je een klanklandschap?’ Luc Rombouts—‘Het nieuwe nut van oude klokken’ Peter Peters—'Klinken als een klok: klokken in de klassieke muziek’ Dyon Scheijen—'Horen is meer dan onze oren: wat ons brein doet met geluid’ De studiedag vindt plaats onder het voorbehoud van coronamaatregelen. De toegang voor de studiemiddag is vrij. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, plaatsreservering geschiedt op volgorde van aanmelding. Bij slecht weer zullen de lezingen binnen plaatsvinden. Reserveren kan tot 30 augustus 2021 via mcicm-fasos@maastrichtuniversity.nl
Clocks: Music and sound in public space The Dutch historian Johan Huizinga gives a wonderful description of the soundscape of medieval towns and villages in Herfsttij der Middeleeuwen (Autum of the Middle Ages). The sound of bells and carillons was omnipresent therein as a means of warning, celebration, and mourning. Although their function has changed, even today we are surrounded by the music of carillons and the sound of bells. Yet the presence of this resounding heritage in public space is no longer self-evident. Government funding for the maintenance of bells and carillons is under pressure and the chiming of bells is increasingly the subject of legal disputes. The significance of clocks as music and sound in public space will be the central theme during a study day on 3 September, organized by the Maastricht Center for the Innovation of Classical Music of Maastricht University (www.mcicm.nl). The occasion for the study day is a concert by the South Netherlands Philharmonic on the same day which includes the world premiere of the composition Rublev & Rembrandt written by the Russian composer Olga Victorova. In it, the carillon expresses the connection between the (sound) worlds of the Netherlands and Russia (www.philharmoniezuidnederland.nl). The study day will take place in the Pandhof of the Basilica of St. Servatius in Maastricht. The program consists of short lectures by Karin Bijsterveld (Maastricht University), Peter Peters (Maastricht University), Luc Rombouts (city carillonneur Tienen and university carillonneur Leuven) and Dyon Scheijen (Adelante Hoensbroek). Carillonneur Frank Steijns and violinist Lin Jong will also give a short concert from the tower of St. Servaas Basilica. Programme: Musical introduction: City carillonneur Frank Steijns and violinist Lin Jong play music by tango composer Astor Piazzolla Karin Bijsterveld—'The clock and the clapper: How do you investigate a soundscape?' Luc Rombouts—'The new usefulness of old clocks' Peter Peters—'Sounding like a bell: bells in classical music' Dyon Scheijen—'Hearing is more than our ears: what our brain does with sound' The study day takes place subject to corona measures. Admission for the study afternoon is free. There is a limited number of places available, reservations are made in order of registration. In case of bad weather, the lectures will take place indoors. Reservations can be made until August 30, 2021 via mcicm-fasos@maastrichtuniversity.nl

agenda

vr 3 september 2021 14:00-17:00u