• Margaret Kilgallen: that's where the beauty is

Margaret Kilgallen: that's where the beauty is

Een bijzondere overzichtstentoonstelling van de kunstenares Margaret Kilgallen (Washington, D.C., 1967 – San Francisco, 2001). Margaret Kilgallen: that's where the beauty is. wordt georganiseerd door het Aspen Art Museum.
Curator: Courtenay Finn.
A special retrospective by the artist Margaret Kilgallen (Washington, D.C., 1967 – San Francisco, 2001). The exhibition is organized by the Aspen Art Museum. Curated by Courtenay Finn.

Waar:Bonnefantenmuseum
Prijs:
Meer info:Klik hier
Tickets:Klik hier
Wanneer:op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag 10:00-17:00u
t/m 7 november 2021
That’s where the beauty is. is het eerste grote retrospectief van deze kunstenaar. De expositie gebruikt de tentoonstellingsgeschiedenis van Kilgallen als chronologische rode lijn en toont hiermee de ongelofelijke visuele complexiteit van Kilgallens oeuvre. Het Bonnefanten is trots om deze belangrijke tentoonstelling naar Nederland te halen en Kilgallen de plaats in de canon te geven die ze verdient.

Kilgallen maakte in de jaren ’90 in San Francisco furore met haar lijntekeningen die nauw verband houden met de verschillende subculturen en feministische thema’s. Ze was hard op weg een kunstenaar van nationaal en internationaal belang te worden, toen ze in 2001 op haar 33e voortijdig overleed. Hoewel ze hierdoor nooit in Europa doorgebroken is, is ze wel bepalend geweest voor de kunstwereld van de West Coast.


Kilgallens werk is doorregen met historische ontwikkelingen. Zo verbeeldt ze in meerdere werken uithangborden en winkelpuien van het Mission District. In deze uithangborden schemert een geschiedenis door van migratie, burgerrechten en “The American Dream”. Dit wordt, soms hoopvol en soms schrijnend, afgezet tegen de contemporaine realiteit van San Francisco: een stad die in de jaren ‘90 zwaar te lijden had onder drugsproblematiek, de Aidsepidemie, daklozen en verval.

Kilgallens oeuvre kent twee kanten. Aan de ene kant maakte ze vele tekeningen op papier (vaak schutbladen van boeken), hout en andere goedkope, gevonden materialen. Deze werken zijn vaak iets kleiner. De andere kant van haar oeuvre zijn haar publieke werken zoals street art werken in openbare plekken als parkeergarages, winkelpuien en treinen. Dit maakt haar oeuvre kwetsbaar: ofwel het bestaat uit vergankelijke materialen, ofwel het is bedoeld om, door het openbare karakter, op den duur te vervagen of te worden afgebroken.


Kilgallen hechtte veel belang aan letters en tekens, en was gefascineerd door hoe je door middel van kunst en tekst kon communiceren met mensen die je nooit had gezien. Haar werk refereert vaak aan hobo’s: dakloze arbeiders die illegaal het land doorreisden op goederentreinen. Zij lieten in geheimtaal boodschappen aan elkaar achter op treinen om elkaar op de hoogte te houden van nieuws, werkgelegenheid en elkanders wel en wee. Volgens Kilgallen was het een oeroude intrinsieke wens van de mens om iets tastbaars achter te laten voor anderen. Daarom voorzag ze honderden treinen van een tag: een handtekening met de naam van haar pseudoniem Matokie Slaughter.

Zeer bijzonder in de tentoonstelling is de aanwezigheid van meerdere gereconstrueerde muurschilderingen van Kilgallen zoals bij het werk Main Drag. De originele schilderingen waren van tijdelijke aard, maar ze worden door een team van experts, opnieuw in hun volle glorie hersteld.


That’s where the beauty is. is the artist’s first big retrospective. The exhibition was compiled by Courtenay Finn for and by the Aspen Art Museum in 2019, since when it has been touring the United States. The Bonnefanten is proud to bring this major exhibition to the Netherlands and to give Kilgallen the place in the canon she deserves.

In the 1990’s, Kilgallen created a furore in San Francisco with her line drawings, which are closely linked to various subcultures and feminist themes. She was well on track to becoming an artist of national and international renown when her life ended prematurely in 2001, at the age of 33. Although this meant she never had a breakthrough in Europe, she was nevertheless pivotal in the art world of the West Coast.


Kilgallen’s work is laced with historical developments. For example, in several works she depicts signs and shop fronts from the Mission District, which hint at a history of migration, civil rights and The American Dream. Sometimes hopefully and sometimes harrowingly, this is contrasted with the contemporary reality of San Francisco: a city that suffered badly in the nineties from drugs problems, the AIDS epidemic, homelessness and decay.

Kilgallen's oeuvre has two sides. On the one hand, she made many drawings on paper (often endpapers of books), wood and other cheap, found materials. These works are often slightly smaller in size. On the other hand her oeuvre consists of works such as street art works in public places such as parking garages, storefronts and trains. This makes her oeuvre vulnerable: either it consists of perishable materials or it is intended, due to its public nature, to eventually fade or be broken down.


Kilgallen attaches great importance to letters and signs, and she was fascinated by how you could communicate with people you had never seen through art and text. Her work often refers to hobos: homeless workers who travelled the country illegally on goods trains. They left messages on the trains in a secret language, to keep one another informed of news, job opportunities and each other’s ups and downs. According to Kilgallen, it was mankind’s primal, intrinsic desire to leave behind something tangible for others. She therefore gave hundreds of trains a tag – a signature of her pseudonym: Matokie Slaughter.

An exceptional part of the exhibition is formed by the reconstructions of several wall paintings by Kilgallen such as the installation Main Drag. The original paintings were temporary in nature, but have been restored to their former glory by a team of experts.


agenda

op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag 10:00-17:00u
t/m 7 november 2021